A A A K

Ogłoszenie nr 567171-N-2020

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 18.08.2020 10:00

Ogłoszenie nr 567171-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.L.Braillea w Bydgoszczy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Załącznik

Opublikował: Jarosław Jaroch
Publikacja dnia: 29.07.2020 09:31
Dokument oglądany razy: 36
Podlega Ustawie