A A A K

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH ORAZ SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy prowadzi:
A. Księgi uczniów/wychowanków/absolwentów:

1. Księgę uczniów Szkoły Podstawowej Nr53
2. Księgę absolwentów Szkoły Podstawowej Nr53
3. Księgę uczniów Gimnazjum Nr 43
4. Księgę absolwentów Gimnazjum Nr 43
5. Księgę uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr10, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Policealnej
6. Księgę absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr10, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Policealnej
7. Księga uczniów XVIII Liceum Ogólnokształcącego i V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
8. Księga absolwentów XVIII Liceum Ogólnokształcącego i V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

B. Dokumentację przebiegu nauczania
C. Ewidencje i rejestry związane z zarządzaniem placówką
D. Rejestr druków ścisłego zarachowania
E. Rejestry dokumentów finansowych placówki
F. Rejestry i ewidencje związane ze sprawami kadrowymi i pracowniczymi
G. Dziennik korespondencji
H. Rejestr skarg i wniosków
I. Rejestr archiwum.

Dokumenty archiwalne są zlokalizowane w archiwum SOSW Nr 1 w Bydgoszczy oraz udostępniane zgodnie z instrukcją składnicy akt na terenie placówki osobom upoważnionym, na ich wniosek. Dokumenty archiwalne zawierają akta wynikające ze stosunku pracy oraz działalności finansowo księgowej i pedagogicznej placówki. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki. Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Udostępnianie informacji publicznej w SOSW Nr 1 w Bydgoszczy reguluje REGULAMIN UDOSTEPNIANIA INFORMACJI NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO NR 1 W BYDGOSZCZY.Opublikował: Jarosław Jaroch
Publikacja dnia: 07.09.2010
Podpisał: Małgorzata Szczepanek
Dokument z dnia: 07.09.2010
Dokument oglądany razy: 2 538