A A A K

Pytania i odpowiedzi wykonawców

Bydgoszcz, dn. 28.06.2016

Nr sprawy: KG/380/1/2016
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych o sygnaturze KG/380/1/2016 część I - artykuły sypkie, przyprawy, przetwory.

Pytania i odpowiedzi

Bydgoszcz, dn. 24.06.2014

Nr sprawy: KG/380/1/2014
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych o sygnaturze KG/380/1/2014 część I - artykuły sypkie, przyprawy, przetwory.

Pytania i odpowiedzi

Bydgoszcz, dn. 23.06.2014

Nr sprawy: KG/380/1/2014
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych wpłynęły pytania następującej treści.

Pytania i odpowiedzi.pdf

Bydgoszcz, dn. 21.08.2013 r.

Nr sprawy: KG/380/1/2013
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych wpłynęły pytania następującej treści.

Pytania i odpowiedzi.pdf

Bydgoszcz, dn. 22.03.2012 r.

Nr sprawy: 1/WDDS/1/2012
Dostawa wraz ze szkoleniem i montażem zestawów interaktywnych (laptop, projektor i tablica interaktywna ) dla 18 wytypowanych szkół z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „W DRODZE DO SUKCESU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedź na pismo Wykonawcy,
data wpływu do Zamawiającego 21.03.2012r.


Pytanie

W opisie parametrów tablicy „XXXX” firma „XXXX” podaje rozmiar obszaru interaktywnego 160,20cmx118,20cm (wymiar zewnętrzny 170cmx128cm). Daje to format zarówno obszaru interaktywnego (powierzchnia do obsługi dotykowej), jak i zewnętrznego na poziomie 4:3. Nie są to dane prawdziwe, co można zweryfikować choćby na podstawie zdjęć zamieszczonych na stronie „XXXX”.
Proszę o zwrócenie uwagi, ze obszar interaktywny musi się różnić od obszaru projekcyjnego tablicy. Obraz z projektorem jest wyświetlany w formacie 4:3 w związku z czym format 4:3 powinien posiadać obszar (powierzchnia) projekcyjny tablicy. Wchodzące w skład obszaru interaktywnego paski skrótów, muszą być umieszczone poza powierzchnią projekcyjną (choćby dla zachowania czytelności interaktywnych przycisków) – wyraźnie obrazuje to zdjęcie z wyświetlonymi figurami geometrycznymi na stronie „XXXX”.
Tablica „XXXX” jest wyposażona w dwa paski skrótów po obu jej stronach. Szerokość paska to standardowo 5 cm- oznacza to, że albo tablica ma inne rozmiary niż podane w specyfikacji (szerokość, zarówno obszaru interaktywnego, jak i rozmiar zewnętrzny są większe o 10 cm) co daje format 4,3:3 , albo wyświetlany z projektora obraz (w formacie 4:3) jest wyświetlany również na paskach skrótów, co czyni przyciski nieczytelnymi. Oferowana przez nas tablica również posiada (i to tylko z jednej strony) pasek skrótów (5 cm)- co przy powierzchni projekcyjnej w formacie 4:3 daje format zewnętrzny tablicy 4,1:3
Proszę o ponowne przeanalizowanie zasadności argumentacji wykluczającej przedstawioną
w pytaniu z 16.03.2012 r. tablicę interaktywną.

Odpowiedź na pytanie dotyczące dopuszczalnych rozmiarów tablicy udzielono w oparciu
o przygotowany wcześniej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ).
Zamawiający opisując tablicę interaktywną nie robił rozróżnienia pomiędzy pojęciami "obszar interaktywny" a "obszar projekcyjny". Takie pojęcie jak "obszar projekcyjny"
w ogóle w SIWZ nie występuje, ale zamawiający uznaje je za pojęcie synonimiczne z "obszar interaktywny".
Paski skrótów, do których się Państwo odnosicie w swoim piśmie również nie są uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. Czy takie przyciski mają się znajdować w obszarze interaktywnym, czy na ramie tablicy, czy tablica ma być w nie wyposażona zamawiający w żaden sposób tego nie określił. Tym samym wywody związane z zależnością pomiędzy paskiem skrótów a obszarem interaktywnym, rozmiarami tablicy i formatem 4:3 są nieuzasadnione.
Zamawiający podtrzymuje swoją odpowiedź w tej materii, tzn. Zamawiający nie uzna za równoważną tablicę, która będzie miała wymiary większe niż 170 cm x 128 cm. Zaproponowany rozmiar nie spełnia warunku formatu tablicy (stosunku szerokości do wysokości), który został określony na 4:3. Format ten odnosi się do wymiarów zewnętrznych tablicy.


Bydgoszcz, dn.21.03.2012 r.

Nr sprawy: 1/WDDS/1/2012
Dostawa wraz ze szkoleniem i montażem zestawów interaktywnych (laptop, projektor i tablica interaktywna ) dla 18 wytypowanych szkół z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „W DRODZE DO SUKCESU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedź na pismo Wykonawcy,
data wpływu do Zamawiającego 21.03.2012 r.

Pytanie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zwanej dalej Pzp, zwracam się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W zał. nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w p. 8 wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia trzyletniego (36 miesięcy) okresu gwarancyjnego sprzętów wchodzących w skład zestawu interaktywnego. Podobnie we wzorze umowy w § 5 jest zapis o tym, że wykonawca udziela gwarancji na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu na okres 3 lat. Tymczasem w wymaganiach technicznych laptopa (p. 10 zał. nr 1 do SIWZ) wymaga się gwarancji dwuletniej.
Czy w celu zapewnienia porównywalności składanych ofert Zamawiający w sposób jednoznaczny wskaże wymagany okres gwarancyjny oferowanego laptopa?

Zamawiający wymaga gwarancji na laptopa trzy lata.


Bydgoszcz, dn.21.03.2012 r.


Nr sprawy: 1/WDDS/1/2012

Dostawa wraz ze szkoleniem i montażem zestawów interaktywnych (laptop, projektor i tablica interaktywna ) dla 18 wytypowanych szkół z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „W DRODZE DO SUKCESU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Odpowiedź na pismo Wykonawcy,
data wpływu do Zamawiającego 20.03.2012 r.


Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu tablice z oprogramowaniem, która nie posiada możliwości wyświetlenia dwóch stron jednocześnie, tak aby były one aktywne ale daje możliwość przeglądania na ekranie komputera zawartości dwóch stron jednocześnie?

W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym tablicy interaktywnej jest informacja, że tablica i oprogramowanie dołączone do tablicy mają mieć możliwość wyświetlania dwóch stron na ekranie. Tak sformułowana funkcja programu dopuszcza zatem tablice z oprogramowaniem, w których jest ona realizowana. Zamawiający nie wymaga jednoczesnej "aktywności" tych dwóch stron.

Pytanie 2
Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu tablicę z 12 punktami kalibracji przy zachowaniu pełnej dokładności odczytu oraz poprawnego działania tablicy? Takie rozwiązanie sprawi, że do udziału w postępowaniu dopuszczone będą markowe rozwiązania światowych producentów. W obecnym kształcie do postępowania pasuje tylko produkt IP Board Dual Pen oferowany przez dystrybutora „XXXXX”, co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych i ogranicza uczciwą konkurencję

Wymagania dotyczące tablicy interaktywnej zostały precyzyjnie określone w opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W żadnym miejscu nie jest podany przykładowy typ, model, producent. Zamawiający przygotował SIWZ zgodnie z art. 7 i 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej Pzp, nie korzystając przy tym ze wskazywania znaków towarowych, patentów, czy pochodzenia, zapewniając, zgodnie z art. 30 ust. 6 Pzp, dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, uwzględniając systemowe zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zawarte w art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1-3 Pzp. Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne każdą tablicę, która spełnia opisane w SIWZ wymagania minimalne. Zamawiający jest przekonany, iż im więcej możliwych punktów przy wyznaczeniu w procesie kalibracji, tym większa precyzja i dokładność pracy z tablicą interaktywną.


Nr sprawy: 1/WDDS/1/2012
Dostawa wraz ze szkoleniem i montażem zestawów interaktywnych (laptop, projektor i tablica interaktywna ) dla 18 wytypowanych szkół z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „W DRODZE DO SUKCESU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedź na pisma Wykonawcy,


Pytanie 1.
Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę interaktywną spełniającą podane wymogi o przekątnej obszaru roboczego powyżej 80” i o rozmiarze zewnętrznym 175 cm x 128 cm (rama tablicy węższa o 1 cm od przedstawionego rozwiązania wzorcowego)?

Zamawiający nie uzna za równoważną tablicę, która będzie miała wymiary większe niż 170 cm x 128 cm. Zaproponowany rozmiar nie spełnia warunku formatu tablicy (stosunku szerokości do wysokości), który został określony na 4:3.


Pytanie 2.
Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne każdy projektor multimedialny spełniający podstawowe wymogi , tzn. rozdzielczość XGA, jasność 2500ANSI lumenów?

Wymagania dotyczące projektora multimedialnego zostały precyzyjnie określone w opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W żadnym miejscu nie jest podany przykładowy typ, model, producent. Zamawiający przygotował SIWZ zgodnie z art. 7 i 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) , dalej Pzp, nie korzystając przy tym ze wskazywania znaków towarowych, patentów, czy pochodzenia, zapewniając, zgodnie z art. 30 ust. 6 Pzp, dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, uwzględniając systemowe zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zawarte w art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1-3 Pzp.
Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne każdy projektor, który spełnia opisane w SIWZ wymagania minimalne


Pytania w sprawie SIWZ

1. Wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego: Czy Mochle i Brzoza to
wskazane miejsca docelowe? Czy Wykonawca sam ma wybrać gospodarstwo czy Pani
już ma rezerwację?
2. Co oznacza sformułowanie "szczegółowa kalkulacja" - proszę o przykład
(czy mamy wskazać poszczególne koszty; autokar, podatek, pilot, marża biura,
itp?)
3. Jako organizator turystyki jesteśmy zobligowani do ubezpieczania turystów
na koszty NNW, chyba że Państwo zapewniają to po swojej stronie.
4. Na stronie e-przetargi była informacja, że zakończenie przetargu jest
5.04, a w SIWZ że do 8.04. Proszę o doprecyzowanie.

ODPOWIEDZI
1. Wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego: Mochle i Brzoza to miejsca docelowe.
Nasze propozycje: w miejscowości Mochle (Krystyna Drzewiecka Mochle 3 Sicienko tel 052 3815169) w gospodarstwie agroturystycznym. w Brzozie ( gosp Brzoza koło Torunia Toruń 5 , ul. Ciechocińska 23 tel 056 6229410)
Propozycja w Zawoja ( Pensjonat Krakus 033 8775140)
2. Szczegółowa kalkulacja to dokładne koszty przejazd autokarem, wyżywienie, bilety wstępu, koszty biura podróży na każdą wycieczkę osobno.
3. Przyjmujemy ubezpieczenie organizatora
4. Przetarg Nr KG/380/12/2011 został unieważniony ze względu na zmianę procedury przetargowej. Przetarg Nr KG/380/13/2011 rozstrzygnięty będzie 08.04.2011r.


Pytania w sprawie SIWZ

1. Rozumiemy, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się
o niniejsze zamówienie świadczył usługi polegające na pełnieniu roli inżyniera kontraktu dla inwestycji realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC i świadczył w tym zakresie opracowania dokumentacji związanej z realizacją inwestycji (w tym dokumentacji przetargowej) i obsługi prawnej przy przeprowadzaniu zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i osoby, które będą wykonywać zamówienie były wpisane na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Radę Adwokacką. Ponadto posiadały wiedzę i doświadczenie w przedmiocie objętym zamówieniem, a w szczególności wykazał się wykonaniem lub wykonywaniem usługi polegającej na świadczeniu kompleksowej obsługi w zakresie opracowania dokumentacji i pomocy prawnej przy prowadzeniu zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga, aby wartość ww. zamówień publicznych nie była mniejsza niż 300 000 zł,-.

2. Rozumiemy, że koszty sądowe w przypadku konieczności ich poniesienia leżą po stronie Zamawiającego.

Zamawiający zleca obsługę prawną do przygotowania dokumentacji i jej nadzorowania, aby nie było konieczności odwołań, czy spraw sądowych.

3. Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem „obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu”? Zapis ten zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział III, pkt.1 SIWZ). Prosimy o jego rozszerzenie i wyjaśnienie.

Przez obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych Zamawiający rozumie: doradztwo prawne, sporządzanie umów i opinii prawnych w zakresie trzech planowanych zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówień będą:
a) Organizacja turnusu wypoczynkowego dla uczestników projektu.
Turnus wypoczynkowy zaplanowany został w celu wzmocnienia aktywności uczniów niepełnosprawnych w procesie dydaktyczno-rewalidacyjnym oraz wzmocnienia efektów uzyskanych w ramach zrealizowanych programów edukacyjnych.
W turnusie uczestniczyć będzie ok. 300 osób z 57 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.
b) Organizacja 10-godzinnych zajęć w terenie.
Dla wszystkich uczestników projektu przewidziano udział w 10-godzinnych zajęciach
w jednej z przygotowanych propozycji (wycieczki edukacyjne w odległości do 200 km).
c) Zakup tablic interaktywnych.
Zakup zestawów składających się z: laptopa, projektora i tablicy interaktywnej dla najaktywniejszych szkół biorących udział w projekcie.

4. Prosimy ponadto o podanie kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art.86 pkt.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
z późniejszymi zmianami, „bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.


Pytania w sprawie SIWZ
1. Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w realizacji umów w przedmiocie kompleksowej obsługi prawnej w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach POKL oraz dodatkowo wykazanie się przez Wykonawcę świadczeniem obsługi w zakresie zamówień publicznych przy obsłudze klienta w ramach bieżącej obsługi w zakresie realizacji przez klienta projektów w ramach POKL ?

Tak. Zamawiający dopuszcza ww. doświadczenie za wystarczające.

2. Czego dotyczy wskazana w opisie przedmiotowego warunku kwota 300 000zł,-? Czy dotyczy ona projektu w ramach POKL, w ramach którego realizowana była obsługa prawna czy też wartości poszczególnych przetargów publicznych współfinansowanych z UE, w których doradca pełnił obsługę prawną zamawiającego?

Zamawiający wymaga od wykonawcy wykazania się wykonaniem lub wykonywaniem usługi polegającej na świadczeniu kompleksowej obsługi w zakresie opracowania dokumentacji i pomocy prawnej przy przeprowadzaniu zamówień publicznych , których wartość była nie mniejsza niż 300000zł,-.


Pytania w sprawie SIWZ

1. Czy postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , jeśli tak to w jakim trybie z uwzględnieniem kwot wartości zamówień wskazanych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8ww.Ustawy, jeśli postępowanie nie jest prowadzone w trybie w trybie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to zgodnie z jaką regulacją wewnętrzną Zamawiającego, a jeśli Zamawiający zamierza stosować przepisy ww. Ustawy odpowiednio, to jakie zapisy w jaki sposób będą stosowane.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14000 € , natomiast zastosowano tryb ustawy zgodnie z regulaminem wewnętrznym placówki.

2. Czy załącznik nr 2do SIWZ dotyczy przedmiotowego postępowania czy został omyłkowo zawarty. W przypadku omyłki zwracam się o załączenie prawidłowego formularza ofertowego.
Tak nastąpiła pomyłka . Przepraszamy. Prawidłowy załącznik został umieszczony na stronie internetowej.

3. W pkt. IV pkt.1 Zamawiający wskazał warunki udziału w postępowaniu. Warunki , w tym w szczególności warunek „posiadania wiedzy i doświadczenia” nie został opisany przez Zamawiającego, gdy tymczasem w pkt. V ppkt. 2.2 SIWZ Zamawiający zażądał dokumentu na potwierdzenie tegoż, nieopisanego warunku. Zgodnie z art.22 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych „opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, (których mowa w art. 22 ust.1 ustawy jw.) zamieszcza się ogłoszenie o zamówienie.” Mając na uwadze powyższe proszę o odpowiedź czy Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia w powyższym zakresie oraz konsekwentnie zmiany SIWZ?
Zamawiający dokonał opisu punktu : posiadania wiedzy i doświadczenia na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w przedmiocie objętym zamówieniem, a w szczególności wykazał się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) następującej usługi polegającej na świadczeniu kompleksowej obsługi w zakresie opracowania dokumentacji i pomocy prawnej przy przeprowadzaniu zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, których wartość była nie mniejsza niż 300000zł,-.
Zamawiający dokonał również zmian w SIWZ.

4. Zamawiający w pkt.V2.2 SIWZ zażądał dokumentu „Wykaz prac zbliżonych zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat z wykorzystaniem środków unijnych o wartości nie mniejszej niż 300000zł,-” . Dalej w załączniku 3 doprecyzowane zostało, iż wykonawcy wykazać muszą „co najmniej trzy usługi z zakresu opracowania dokumentacji i pomocy prawnej przy przeprowadzaniu zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 3.

5. W pkt. II pkt.1 SIWZ Zamawiający podał, iż „Planowana ilość zamówień publicznych od 1 do 3 w zależności od przebiegu i zmian podczas realizacji projektu”
Zamawiający dokonał zmiany - przedmiot zamówienia dotyczy obsługi 3 zamówień publicznych.Opublikował: Jarosław Jaroch
Publikacja dnia: 28.06.2016
Podpisał: Małgorzata Szczepanek
Dokument z dnia: 31.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 593